Deklaracja dostępności

Wstęp

Muzeum Regionalne w Kościanie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U z 2019 poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://muzeum.koscian.pl.

Data publikacji strony internetowej

2008-09-27

Data ostatniej istotnej aktualizacji

2022-03-17

Podmiot

Muzeum Regionalne im. dra Henryka Florkowskiego w Kościanie

Adres strony internetowej

https://muzeum.koscian.pl/

Status zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • strona posiada tekst alternatywny elementu na pierwszej stronie (przesuwane zdjęcia, tzw slider),
 • zamieszczane fotorelacje mają do każdego zdjęcia tekst alternatywny oraz zbiorczą informację jakiej tematyki dotyczą fotografie,
 • linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych,
 • część dokumentów jest dostępna tylko w jednym w formacie,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • strona nie posiada tłumacza migowego ani przewodnika po stronie,
 • strona posiada tzw. manu dostępności, w którym znajdują się m.in. opcje do zmiany wielkości liter, kontrastu oraz odstępów pomiędzy tekstem itd.

Data sporządzenia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data sporządzenia: 2020-08-20

Skróty klawiszowe służące do przemieszczania się po elementach strony

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą standardowych skrótów klawiszy
TAB, SHIFT+TAB, ENTER.
Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
[CTRL] oraz [0] aby przywrócić pierwotny widok

[CTRL} oraz [U] otwierają menu dostępności z wyborem udogodnień dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • możliwości zmiana wielkości czcionki,
 • możliwości zmiany kontrastu,
 • możliwość zmiany odstępu pomiędzy tekstem,
 • możliwość zmiany wysokości linii,
 • możliwość wyrównania tekstu na stronie.

Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają wszelkich starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Dokładamy wszelkich starań by zdjęcia zawarte w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych.

Dostępność architektoniczna budynku

Tymczasowa siedziba Muzeum Regionalnego w Kościana mieści się przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie w pokojach 301 i 304.

 • przed budynkiem, na ogólnodostępnym parkingu nie ma wyznaczonych miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • budynek nie posiada podjazdu dla osób z niepełnosprawnością ruchową (istniejący podjazd stanowi własność innego podmiotu, który prowadzi do hali produkcyjnej i nie ma możliwości korzystania z niego przez osoby postronne)
 • budynek nie posiada sprawnej windy dla osób ze szczególnymi potrzebami
 • toaleta dla interesantów znajduje się na 4 piętrze budynku. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
 • tymczasowe biura Muzeum Regionalnego w kościanie znajdują się na 4 piętrze budynku,
 • w przypadku niemożności dotarcia interesanta do tymczasowego biura Muzeum istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty,
 • zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej.

Siedziba Muzeum Regionalnego w Kościanie ul. Rynek 1 (Ratusz) obecnie znajduje się w przebudowie. W ramach prac wykonane zostaną udogodnienia architektonicznie dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Informacja do dostępności języka migowego

Strona Muzeum Regionalnego w Kościanie nie posiada możliwości skorzystania z języka migowego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
e-mail: muzeum@koscian.pl, numer telefonu 608 147 409
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Lista aplikacji mobilnych

Muzeum Regionalne w Kościanie nie posiada aplikacji mobilnych.