Dzisiaj jest 6 Maja 2021, Czwartek, imieniny obchodzą:
sprawdź prognozę dla Kościana

Patron

Dr med. Henryk Florkowski (1921 - 2003)

14 lipca 1921 r. urodził się w Lesznie, był synem kolejarza Antoniego i Marii z domu Szlachetka. Miał siostry: Antoninę i Zofię. W l. 1928-1934 uczęszczał do 7-klasowej Publicznej Szkoły Powszechnej w Lesznie, potem do Państwowego Gimnazjum Ogólnokształcącego im. J. Amosa Komeńskiego, a od 1938 r. do Państw. Liceum im. St. Leszczyńskiego w Lesznie.

Do wybuchu II wojny światowej ukończył I klasę liceum. Do połowy 1940 r. wykonywał różne prace przymusowe, przeważnie jako robotnik leśny w Zaborowie. Wiosną 1940 r. został wywieziony na roboty do Niemiec, gdzie z przerwami spowodowanymi chorobą pracował do II 1942 r. jako robotnik budowlano–montażowy przy budowie fabryki aluminium w Lautawerk na Łużycach. W II 1942 r. zwolniony ze szpitala, wrócił do domu, do Zaborowa pod Lesznem. Od 1942 r. po odbyciu specjalnego przeszkolenia pracował jako asystent próbobiorca w Związku Kontroli Mleka w Poznaniu na pow. kościański.  Na tym stanowisku pracował do końca I 1945 r. Od IX 1942 r. do wiosny 1943 r. uczył się i zdał maturę w ramach tajnego nauczania w Lesznie.
W IV 1945 rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego. W VI 1949 r. uzyskał absolutorium, a 17 II 1950 r. dyplom lekarza. 1 XII 1948 r. jeszcze jako student rozpoczął pracę jako asystent w Państwowym Sanatorium dla Nerwowo-Chorych w Kościanie. 10 III 1949 r. ożenił się w Lesznie z Ireną Miękicką, studentką medycyny.

W 1950 r. ukazała się drukiem na łamach „Polskiego Tygodnika Lekarskiego” jego pierwsza  publikacja „Przypadek zatrucia talem z objawami mózgowymi”. W sumie w ciągu całego życia Doktor opublikował ponad 200 prac, głównie z historii Ziemi Kościańskiej, medycyny i jej przeszłości.

W l. 1950-1952 został powołany do służby wojskowej, którą pełnił jako lekarz w Szczecinie, gdzie był asystentem oddziału wewnętrznego Szpitala Wojskowego. Ze względu na zły stan zdrowia (choroba płuc) w XI 1952 r. został zdemobilizowany i wrócił do Kościana. W 1951 r. urodził się syn Andrzej Piotr. 10 XI 1952 r. objął stanowisko kierownika Państwowego Ośrodka Zdrowia w Kościanie, które piastował do 1957 r. W 1953 r. uzyskał specjalizację I stopnia w leczeniu chorób wewnętrznych. W 1954 r. urodził się syn Wojciech Jan. W 1954 r. został ordynatorem oddziału wewnętrznego Szpitala Powiatowego w Kościanie, stanowisko to zajmował do chwili przejścia na emeryturę, tj. do 31 VII 1980 r. W 1955 r. wstąpił do Polskiego Tow. Lekarskiego – koło w Kościanie. W 1956 r. uzyskał specjalizację II stopnia w leczeniu chorób wewnętrznych. W l. 1958–1981 aktywnie działał w strukturach Polskiego Czerwonego Krzyża. W l. 1961-1965 był dyrektorem Szpitala Powiatowego w Kościanie. W tym czasie zaczął modernizowanie i przygotował rozbudowę szpitala. Po wyprowadzeniu oddziału ginekologiczno położniczego do nowo powstałego pawilonu otworzył w głównym gmachu szpitala nowy oddział chorób wewnętrznych, poszerzył zakres badań laboratoryjnych, a także przebudował budynek gospodarczy, w którym umieszczono pralnię, administrację oraz wygospodarowano dwa mieszkania. Otworzył przy kościańskim szpitalu Filię Wojewódzkiego Ośrodka Dietetycznego II Kliniki Chorób Wewnętrznych w Poznaniu, która funkcjonowała przez okres dwóch lat (1964-1966).

W II 1961 r. był jednym z inicjatorów i współzałożycieli TMZK, w l. 1961-71 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu, a od 1971 przez 18 lat aż do 1989 r. kierował Towarzystwem jako prezes.W 1989 r. otrzymał godność członka honorowego TMZK. W 1963 r. w TMZK wygłosił (wspólnie z Bolesławem Igłowiczem) pierwszy wykład – sprawozdanie z działalności Studium Regionalnego – plany na przyszłość. Łącznie dla TMZK przygotował i wygłosił 37 wykładów, głównie o tematyce regionalnej. W 1966 r. na łamach „Przekroju” ukazała się pierwsza publikacja historyczna „Kur z Kościana”. W 1963 r. z jego inicjatywy TMZK przedstawiło wniosek do Powiatowej Rady Narodowej o utworzenie muzeum. Starania o powołanie tej placówki zostały zakończone sukcesem po prawie 20 latach w 1981r.


28 VI 1967 r. na poznańskiej Akademii Medycznej obronił pracę doktorską „ Wpływ insuliny na gospodarkę wodną i jodową u człowieka”. głównym gmachu szpitala nowy oddział chorób wewnętrznych, poszerzył zakres badań laboratoryjnych, a także przebudował budynek gospodarczy, w którym umieszczono pralnię, administrację oraz wygospodarowano dwa mieszkania. Otworzył przy kościańskim szpitalu Filię Wojewódzkiego Ośrodka Dietetycznego II Kliniki Chorób Wewnętrznych w Poznaniu, która funkcjonowała przez okres dwóch lat (1964-1966).

W X 1972 r. ukazał się drukiem pierwszy tom „Pamiętnika TMZK” obejmujący lata 1961-71 pod Jego redakcją. W sumie H. Florkowski jako redaktor przygotował do druku 9 tomów „Pamiętnika”. Tom 10 Towarzystwo dedykowało Doktorowi w 80 rocznicę urodzin (2001). W 1974r. ukazała się drukiem jedna z ważniejszych prac monograficznych „Kościan rzemiosłem stał”, pod jego redakcją. W 1979r. był inicjatorem i jednym z organizatorów obchodów 100-lecia śmierci gen. Dezyderego Chłapowskiego. We IX 1979 r. współorganizował sympozjum naukowe, wystawę, był autorem okolicznościowych publikacji, m.in. z jego inicjatywy Szkole Podstawowej w Turwi nadane zostało imię gen. D. Chłapowskiego. W 1979 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 10 V 1981r. był jednym z inicjatorów i organizatorów obchodów 150. rocznicy pobytu A. Mickiewicza w Wielkopolsce.

16 VI 1982r. stał się jednym z pierwszych darczyńców muzeum, przekazując kilkadziesiąt zabytków archeologicznych. W 1983r. był inicjatorem obchodów 90-lecia psychiatrii kościańskiej. W l. 1984-85 był jednym z inicjatorów obchodów 600-lecia Kościańskiego Szpitalnictwa.
W 1985 r. otrzymał Nagrodę Twórczą m. Kościana „Za wybitne osiągnięcia dla kultury, oświaty i życia społecznego miasta”.
W l. 1985–94 był członkiem Zarządu Sekcji Historycznej przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. W l. 1986–2003 był członkiem zespołu redakcyjnego i Rady Programowo–Naukowej reaktywowanego w Lesznie „Przyjaciela Ludu”.

W 1986 r. podjął starania (wspólnie z dr Krystyną Winowicz) o utworzenie w Kościanie szkoły muzycznej, która powstała 1 IX 1988 r. W 1988 r. otrzymał po raz drugi Nagrodę Twórczą Miasta Kościana „Za całokształt inicjatyw związanych z działalnością TMZK, szczególnie za wieloletnią redakcję „Pamiętników TMZK”. W 1991 r. był jednym z inicjatorów wydawania „Zeszytów Lubińskich”. Dnia 3 VII 1991 r. w wieku 66 lat zmarła żona Irena.
W 1991 r. na Światowym Kongresie Polonii Medycznej w Częstochowie otrzymał najwyższe odznaczenie Medal Gloria Medicinae za tworzenie nieprzemijających wartości dla dobra Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. W l. 1993-96 był członkiem rady naukowo–społecznej Parku Krajobrazowego im. Gen. D. Chłapowskiego. W 1995 r. opracował i wydał własnym nakładem „Słownik lekarzy Ziemi Kościańskiej”. W 1995 r. został laureatem nagrody miesięcznika „Wiadomości Kościańskie” w kategorii „Za pióro”. W 1998 r. został powołany na członka Rady Muzealnej przy kościańskim muzeum na 4-letnią kadencję.

W 2000 r. został wyróżniony tytułem Honorowego Obywatela m. Kościana i Medalem 600-lecia m. Kościana.

W 26 VI 2001 r. w ramach comiesięcznych wykładów TMZK w MBP w Kościanie odbyło się spotkanie z okazji 80 urodzin doktora. Jubilatowi wręczono list gratulacyjny od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W 2003 r. został odznaczony Krzyżem Oficerskim „Polonia Restituta”.
Dnia 26 XII 2003 r. zmarł w kościańskim szpitalu.
Dnia 29 XII 2003 r. odbył się pogrzeb na nowym cmentarzu parafialnym w Kościanie.